O нама О Предузећу

ЈП `Београдска тврђава`
О предузећу

ЈП `Београдска тврђава`

Јавно предузеће основано је Решењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Скупштине града Београда, број: 3-208/02-XII-01 од 12. јула 2002. године („Службени лист града Београда“, број 12/02, исправка број 21/02), са изменама и допунама, број 3-551/02- XII-01 од 11. октобра 2002. године („Службени лист града Београда“, број 24/02), број 6-626/09-С од 23. јуна 2009. године („Службени лист града Београда“, број 34/09), број 3-410/12-С од 27. септембра 2012. године („Службени лист града Београда“, број 51/12), Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа, број 3-139/13-С од 22. марта 2013. године („Службени лист града Београда“, број 10/13) и Одлуком о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, број 3-33/13-С-20 од 22. марта 2013. године („Службени лист града Београда“, број 54/13).

Оснивање Јавног предузећа уписано је у судски регистар Трговинског суда у Београду, у регистарском улошку бр. 1-88351-00, Решењем посл. број XI Фи 100003/02, дана 1. октобра 2002. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број БД 12549/2005 од 25. априла 2005. године.

Јавно предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности.

Поред претежне делатности, Јавно предузеће обавља и друге делатности које служе делатностима уписаним у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или привремено.

Јавно предузеће своју делатност обавља на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан - земљишту и објектима уписани у листу непокретности број 1542 КО Стари град који су Решењем Извршног одбора Скупштине града Београда, број: 463-2205/03-ИО од 29.08.2003. године и Решењем о допуни наведеног Решења Извршног одбора Скупштине града Београда, број: 463-3210/04-ИО од 13.09.2004. године, поверене на управљање Јавном предузећу „Београдска тврђава“ .

На простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан повереном на управљање Јавном предузећу свакодневно је присутна служба физичко-техничког обезбеђења које се стара о безбедности споменика и посетилаца 24 сата 365 дана у години.
 
Управљање у Јавном предузећу организовано је као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“:

др Бојан Шево, председник

Мирослав Сарић, члан

Весна Јанковић, члан из реда запосленихВ.д. директора:  мр Никола Ковачевић

 

 

Контакт
Теразије 3 / V, 11000 Београд
тел: +381 11 26 20 685; факс: +381 11 26 33 747
e-mail: office@beogradskatvrdjava.co.rs

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail